Hellenistic Wine Press In Burgaz/Old Knidos

Elif KOPARAL, Numan TUNA, Ali Ertan İPLİKÇİ

Abstract


BURGAZ / ESKİ KNIDOS’TA BULUNAN HELLENİSTİK DÖNEM ŞARAP İŞLİĞİ

ÖZET

 

Şarap ve zeytinyağı üretimi özellikle Akdeniz bölgesinde yeralan Grek kent-devletlerinin ekonomisine önemli bir ivme kazandırmıştır. İklimin ve topoğrafyanın elverişliliği zeytincilik ve bağcılığın yaygın biçimde yapılmasına olanak sağlamış, zeytinyağı ve şarap ticari bir ürün olarak bu kent-devletlerin denizaşırı ticarette önemli bir pay edinmesine katkıda bulunmuştur. Muğla İli Datça İlçesi Burgaz mevkiinde yeralan ve olasılıkla Knidos kentinin eski yerleşim alanı olan antik yerleşimde yapılan kazılar MÖ 4. Yüzyılın ikinci yarısında yerleşim dokusunda önemli bir farklılaşma gerçekleştiğini ve yerleşim alanının artık iskandan ziyade endüstriyel üretim alanları için kullanılmaya başlandığını ortaya koymuştur. Yerleşim alanı içinde hanelerin işliğe dönüştürülmesi gözlenirken yerleşimin kuzeydoğusunda kalan alanda altyapısı oldukça iyi korunmuş halde bir şarap işliği belgelenmiştir. Bu yazının amacı sözkonusu işliğin kazısı hakkında bilgi vermek, küçük buluntulara dayanarak kullanım sürecini belirlemek ve üst yapısı ve mekanizması üzerine bir restitüsyon önerisinde bulunmaktır. Küçük buluntular ışığında işliğin MÖ 3.Yüzyılın başlarından önce kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Olasılıkla MÖ 1. Yüzyılın ortalarına dek üretime devam etmiştir.İşliğin yakın çevresinde yeralan ağırlık taşları ve değirmen taşları çevrede endüstriyel ölçekte üretim yapan başka işliklerin de varolduğunun göstergesidir. Burada konu edinilen işlik iyi korunmuş alt yapısı ve tarihlemeye olanak sağlayan depozitleri barındırması bakımından önemli olup dönemin şarap işlikleri için bir örnek sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Şarap Üretimi, Burgaz Kazıları, Knidos, Antik Ticaret, Klasik Dönem; 3177 kelime

Key Words: Wine Production, Burgaz Excavations, Knidos, Ancient Trade, Classical Period; 3177 words


 

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2014.2.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.