Untitled Document

YAZI KURULUNDAN
Bilimsel ve akademik yayıncılık, akademik ilerleme ve yetkinliğin önemli bir göstergesi sayılır. Oysa, akademik dünyamızda, ulusal bilimsel ve akademik yayın etkinlikleri, göz ardı edilmekte hatta küçümsenmektedir. Belirtmek gerekir ki, uluslararası düzeyde bilginin paylaşımı ve dolaşımı, ulusal düzeyde bir bilimsel ve akademik yayıncılık göz ardı edildiğinde eşitsiz bir nitelik kazanıyor. Bunun, özellikle toplumsal bağlam bağımlı çalışma alanları açısından belirli yanlı sonuçları olmaktadır.
1975 yılında ilk Derleyeni Mete Turan ile yayın hayatına atılan MFD, Murat Balamir’in, ulusal düzeyde akademik dergiciliğin zor koşullarında, kararlı çaba ve emekleri ile 2000’lere ulaştı. Murat Balamir Derleyen olarak, küreselleşmenin sert rüzgarlarının estiği dönemde, akademik çevrelerimizde egemen olan yurtdışı yayın gündemlerine tabi olma anlayışına karşı, MFD’nin etkinliğini kararlı biçimde ve titizlikle sürdürdü. MFD’nin kuruluşuna önderlik eden bu öncüler akademik dergiciliğin önemini, Fakültemizin ve Üniversitemizin gündemine yerleştirdiler. 2000’li yıllara başlarken, Ali Cengizkan, bu direnç ve kararlılığın miras bıraktığı zemin üzerinde, titiz çalışmalarıyla MFD’yi uluslararası düzeyde tanınan bir dergi durumuna getirmiştir.
Bilimsel etkinliğin sonuçları kuşkusuz evrenseldir. Temel sorun, bu evrensel bilginin oluşumunda ulusal ortamdan yapılacak katkıların kanallarının yaratılmasıdır. Bu açıdan, MFD’nin önemli görevlerinden biri, bilginin ulusal ortamda paylaşılması ve yayılması kadar, ulusal düzeyde üretilen bilginin uluslararası ortamlara taşınmasıdır.
Bugün, MFD’ne gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından yoğun yayın başvurusu yapılmaktadır. MFD, Yazı Kurulu ile, konularında uzman hakemleri, iletişim, grafik tasarım ve görselleştirme, baskı, bilişim teknolojileri alanındaki uzman ve sorumluları ile önemli bir kurumsal yapıya sahiptir.
Bizler bugün yaklaşık 38 yıl önce atılan önemli bir adımı geliştirmeye çalışıyoruz yalnızca. Sabırlı ve kararlı bir çabanın ve akademik birikimin sonucu olarak, MFD’nin bugün önemli bir akademik çekim merkezi ve ilgi odağı haline geldiğini belirtmeliyiz.

EDITORIAL
Scientific and academic publishing activity is seen as one of the major indicators of academic progress and excellence. However, among our national academic circles, in general, national scientific and academic publishing has been disregarded and even seen as an inferior endeavor. It is worth mentioning that in case of disregard for national publishing, the circulation and distribution of scientific knowledge on international networks becomes more uneven and biased, remarkably for social context-dependent disciplines.
Starting its publishing life by its first Editor, Mete Turan, JFA reached at the 2000s with uninterrupted and enduring efforts of Murat Balamir under the fierce winds of so-called globalization. Murat Balamir, as the Editor, in these years, during which the common tendency among the academic circles was towards total internalization of foreign academic publishing agenda, insisted upon the JFA’s publishing activity.
Leading and founding cadres of JFA introduced the eminence of academic journal publishing into the agenda of the Faculty of Architecture and the University. By the 2000s, with the major contributions and efforts of Ali Cengizkan on the basis of this legacy, JFA has become an internationally cited and indexed journal.
Undoubtedly, the merits of scientific activity are universall. However the very question is to create the channels of national contribution to the universal context. In this sense, one of the missions of JFA, besides the distribution of scientific knowledge in the national context, is to convey it to international contexts.
Today, JFA is witnessing a massive flow of submissions, not only from the country but also from abroad. With its Editorial Board and the experts in the fields of graphical design and visualisation, printing and information technologies, JFA has an institutional structure.
Today, we are merely trying to improve what was started nealy 38 years ago. We are to express our gratitute to the leading and founding cadres of JFA. On the basis of this academic accumulation, JFA today has become one of the major focus of attraction among the academic circles.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.