Editorial Policies

Focus and Scope

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

invites theory, research and history papers written in English or Turkish on the following fields and related interdisciplinary topics: architecture and urbanism, planning and design, restoration and preservation, buildings and building systems technologies and design, product design and technologies.

Prospective manuscripts for publication in these fields may constitute;
1. Original theoretical papers;
2. Original research papers;
3. Documents and critical expositions;
4. Applied studies related to professional practice;
5. Educational works, commentaries and reviews;
6. Book reviews

Translation of other authors’ works is not accepted.

Manuscripts sumbitted to the journal for publication should conform to the format outlined in the Author Guidelines. Submissions that are not in conformity with the journal guidelines will be returned to the author(s).

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ;

izleyen ilgi alanlarında üretilen yayına dönük İngilizce ya da Türkçe katkılara açıktır: mimarlık ve şehircilik, planlama ve tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, ürün tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili disiplinler arası konu ve çalışmalar.

Bu alanlarda üretilen,
1. Özgün kuramsal yazılar;
2. Özgün araştırma yazıları;
3. Belgeler ve yorumlar;
4. Uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar;
5. Eğitim çalışmaları, derlemeler, eleştiri ve değerlendirme yazıları;
6. Kitap eleştirileri;

ODTÜ MFD’ye yayınlanmak üzere sunulabilir.

Başka yazarların çalışmalarının çevirisi niteliğinde olan yazılar kabul edilmez.

ODTÜ MFD'ne sunulan yazıların, Yazı Kılavuzunda sunulmakta olan kural ve ilkelere uygun olarak hazırlanmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan başvurular, yazar(lar)a iade edilir.

 

Section Policies

Articles

Editors
  • Osman Balaban
  • Olgu Çalışkan
  • Çağla Doğan
  • Elif Kaymaz
  • Esin Kömez
  • Özgün Özçakır
  • Mehmet Pekeriçli
  • Guzin Sen
  • M. Anıl Şenyel Kürkçüoğlu
  • Selen Tuğrul
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

EVALUATION OF MANUSCRIPTS

Papers submitted to the METU JFA are subjected to an initial screening by the editorial board to ensure the content, scope and format are suitable. Papers found unsuitable in terms of the overall requirements of the journal will be returned to the authors at this stage. Papers that pass the initial screening will be sent out for peer review. METU JFA employs double blind peer review where the names of authors and reviewers remain anonymous throughout the process.

Final decision is given by the editorial board based on reviewers' comments and suggestions. The authors are informed about the final decision on their papers via emails.

Peer review policy of the METU JFA aims at ensuring publication of properly verified academic work and research, and improving the quality of papers.

METU JFA invites reviewers to make three-staged evaluation while assessing a manuscript for publication.

The first is a general evaluation where reviewers are asked to identify the manuscript as per the following criteria: The manuscript is a) an original scientific work, b) an original interpretation, c) a review paper, d) other, please explain.

The second stage is the specific evaluation of the manuscript where reviewers are requested to write their comments for the manuscript, considering such points as its originality, its contribution to the field, citations of most recent and relevant literature, clarity of methods and materials, and style and language.

Last but not least, reviewers are expected to make suggestions for improvement of the manuscripts.

The final decision of the editorial board on a submission falls into one of the following four categories: a) Accept in original form, b) Minor revisions, c) Major revisions, d) Reject. In case of major revisions, resubmissions will be sent back to the initial reviewers to get their opinions on suitability of revisions. Whereas in case of minor revisions, the editorial board evaluates the revised papers to check if requested revisions are made.

It is assumed that manuscripts submitted to the journal have not been published previously or are not under consideration for publication elsewhere. Primary responsibility in this regard belongs to the author(s). Papers presented at professional meetings but not published as proceedings may be submitted to the journal on the condition that this information is made explicit on the first endnote of the paper. Authorization and the nature of financial or other support should be properly acknowledged in the foremost footnote. Primary responsibility in this regard belongs to the author(s) as well.

YAZI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ODTU Mimarlık Fakültesi Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanmak üzere sunulan yazılar, yayın yönetmenleri tarafından ilk incelemeden geçirilir. Bu incelemede; akademik içeriği yetersiz olan ve/veya derginin ilgi alanları dışında üretilmiş bulunan yazılar ile yazı kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan yazılar, başvuru sahiplerine geri yollanır. İlk incelemeyi geçen yazılar, akademik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere, yazının ilgi alanında uzman hakemlere yollanır. Bu aşamada yazar isim(ler)i hakemlerden ve hakemlerin isimleri de yazar(lar)dan gizlenir. Dergide yayınlanmak üzere sunulan yazılar ile ilgili nihai karar, hakem raporları doğrultusunda yayın yönetmenleri tarafından verilir. Başvuru sahipleri, yazıları ile ilgili kararlar hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilirler.

ODTÜ MFD'nin hakemli yayın politikası; bilimsel niteliği ve akademik katkısı uzmanlar tarafından teyit edilmiş yazıların dergide basılmasını sağlamayı ve sunulan yazıların kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Yazı değerlendirme sürecinde hakemlerden üç aşamalı bir değerlendirme yapmaları istenmektedir.

İlk olarak, hakemlerden makalenin niteliğini tespit etmeye yönelik olarak, izleyen seçeneklere göre, genel bir değerlendirme yapmaları istenir: a) Özgün bir bilimsel yapıt, b) Özgün bir yorum, c) Derleme, d) Diğer, lütfen açıklayınız.

İkinci aşamada, hakemlerin; yazının özgünlüğü, alanına katkısı, güncel ve ilişkili yazına gönderme yapması, yöntemi ve kullandığı malzemenin, dilin ve uslübun anlaşılırlığı ve açıklığı, ve benzeri konularla ilgili olarak özel bir değerlendirme ve yorum yapmaları beklenir.

Son aşamada ise, yazar(lar)a iletilmek üzere, yazının geliştirilmesine katkı sağlayacak hakem önerilerinin yazılması istenmektedir.

Sunulan yazıların yayınlanmasına ilişkin olarak sunulduğu biçimiyle kabul veya red kararı verilebileceği gibi, hakem görüşleri doğrultusunda yazıda kısmi düzeltme veya kapsamlı düzeltme yapılması da talep edilebilir. Kısmi düzeltme önerilen durumlarda, değişiklik yapılarak yeniden sunulan yazılara ilişkin nihai karar, yayın yönetmenleri tarafından değerlendirme yapılarak verilir. Kapsamlı düzeltme önerilen durumlarda ise, yenilenmiş metin tekrar hakemlere yollanarak değerlendirmeye tabi tutulur.

Bir yazının yayınlanmak üzere ODTÜ MFD’ne teklif edilmesi, o yazının başka hiç bir yerde önceden yayınlanmadığı ya da yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak bir başka yere sunulmadığı anlamına gelir. Bu konuda birincil sorumluluk yazar(lar)a aittir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, ilgili toplantının bildiriler kitabında yayınlanmamış olmak koşuluyla, ODTÜ MFD’ye yayınlanmak üzere teklif edilebilir. Bu bilgi, dergiye sunulan metnin ilk göndermede (sonnotta) belirtilir. Ayrıca, yazıya temel olan araştırma ve çalışmalar kişi ve kurumlarca desteklenmiş ise, gerekli açıklama yapılır. Bu konuda da birincil sorumluluk yazar(lar)a aittir

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

METU JFA indexes and databases / ODTÜ MFD tarandığı veritabanları

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE is indexed / abstracted by the following databases:

● ABZU (A guide to information related to the study of the Ancient Near East on the Web);

● Arthistoricum.net;

● Arts and Humanities Citation Index (AHCI);

● Avery Index (AIAP);

● The British Architectural Library (The RIBA Index, API);

● DAAI (Design and Applied Arts Index);

● DOAJ (Directory of Open Access Journals);

● Intute: Arts and Humanities;

● TÜBİTAK ULAKBİM-SBVT;

● TÜBİTAK ULAKBİM-MTBVT;

● Ulrich’s Periodical Directory.

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ yukarıdaki yayın indekslerinde taranmakta / özetlenmektedir.